EGZAMIN PARALOTNIOWY


EGZAMIN PARALOTNIOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków:

 1. PRAWIDŁOWE WZÓRY WNIOSKÓW
 • zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
 • Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji – wzór 44/LPL1 dostępny na stronie ULC:Pobierz wniosek wzór 44/LPL1
 • Jeśli wymieniamy  ŚK  po 5 latach , wypełniamy  wniosek o wymianę z powodu wznowienia – wzór 47/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 47/LPL1

2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU

 • Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany.
 • Adres do korespondencji w Polsce ( osoby mieszkające za granicą mogą wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze korespondencję  z ULC)
 3. Opłaty 
 • Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę. W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej). 
 • Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewieaktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULCTabela Opłata lotniczych
 • Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona notarialnie  za zgodność z oryginałem. 
 • Numery rachunków bankowych również znajdują się na stronie ULC: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe .

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4 ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP – część B ( wniosek wypełnia instruktor – niezbędne do podejścia do egzaminu)  
 • Badania lotniczo-lekarskie III klasy – dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe – Tandem 
 • Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
 • Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni – bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)  
 • Karta dopuszczenia do lotu urządzenia latającego dot. PPG oraz PPGG
 • System ratunkowy z aktualną kartą zapasu. 

 

 5 . Opłaty cd.

Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy: np. Imię i Nazwisko, za co: np. egzamin teoretyczny….. itp.  itd. 

 • Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł. 
 • Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł.  
 • Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 108 zł.    
 • Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 44 zł.
 • Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 44 zł.  

 

Przykłady:

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •         55 zł za egzamin teoretyczny
 •          44 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł  WYDANIE ŚK

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 • 162 zł za egzamin teoretyczny
 • 108 zł za egzamin praktyczny
 • 44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP, chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •        108 zł za egzamin praktyczny
          44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  i zdaje na 2 uprawnienia podstawowe np. PP + PPG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 

 •         55 zł za egzamin teoretyczny
 •         44 zł za 1 egzamin praktyczny 
 •        108 zł za 2 egzamin  praktyczny
 •         44 zł  WYDANIE ŚK

 

UWAGA !!

Dla ułatwienia i przyśpieszenia procedury wydania Świadectwa Kwalifikacji do dokumentacji proszę dołączyć potwierdzenia wpłaty za egzaminy (teoretyczny i praktyczny) oraz za wydanie Świadectwa Kwalifikacji; (opłata egzaminacyjna.)

Przypominamy, że niektórym osobom przysługuje prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 50%. Należą do nich:

 • Młodzież ucząca się, która nie ukończyła 24. roku życia.
 • Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową.
 • Osoby niepełnosprawne.

W każdym przypadku gdy kandydat ubiega się o obniżenia wysokości opłaty za egzaminy, konieczne jest dołączenie do wniosku kopii dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki. Kopia dokumentu musi być potwierdzona notarialnie za zgodność z  oryginałem. 

Z obowiązku tego zwolniona jest młodzież, która ma prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 25% z tytułu nie ukończyła 21 roku życia. W tym przypadku opłatę wylicza się na podstawie przedstawienia dokumentu zawierającego datę urodzenia