Przejdź do treści

Program szkolenia pilota motoparalotni PPGG

PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA MOTOPARALOTNI (PPGG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP)

 

DZIAŁ – 2 ZASADY OGÓLNE
W szkoleniu teoretycznym uczeń-pilot ma wykazać się znajomością n/w przedmiotów a szkolenie może być realizowane metodą stacjonarną, zaoczną i/lub elektroniczną (e-learningową).
Szkolenie teoretyczne może być prowadzone w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin w ciągu jednego dnia.
Dopuszczalne skróty w szkoleniu teoretycznym
Szkolenie teoretyczne kandydata ubiegającego się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni (PGP) z uprawnieniem podstawowym, który posiada ważną licencję pilota samolotowego, śmigłowcowego lub szybowcowego, świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg albo świadectwo kwalifikacji pilota motolotni z ważnym uprawnieniem podstawowym, może być ograniczone do zagwarantowania temu kandydatowi nabycia wiedzy z przedmiotów, o których mowa w Dziale 3 (szkolenie teoretyczne) pkt. 5-10.
1) Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia;
– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nie posiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych);
– wykształcenie – podstawowe;
– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
– ubezpieczenie OC wymagane przed pierwszym lotem.
2) Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:
– wykonanie co najmniej 45 lotów w czasie nie mniej niż 5 godzin na motoparalotni PPGG podzielonych na 2 etapy szkolenia:
I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie minimum 9 lotów na motoparalotni dwumiejscowej.
II Etap szkolenia – szkolenie zaawansowane – obejmuje wykonanie minimum 36 lotów, w tym wykonanie 3 przelotów po wyznaczonej trasie do miejsca lądowania oddalonego od miejsca startu o co najmniej 15 km, oraz:
– naukę obsługi motoparalotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
Wydanie I 3
– naukę sterowania motoparalotnią oraz lądowanie z napędem pracującym i wyłączonym na ograniczonym obszarze o wymiarach 60 x 60 m;
– naukę startu przy różnych prędkościach wiatru;
– zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego;
– naukę obsługi motoparalotni;
– zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów na motoparalotni;
– przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą meteorologiczną;
– wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur; mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
EGZAMIN TEORETYCZNY
Uczeń-pilot ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP z wpisem podstawowym PPGG musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów:
1) prawo lotnicze;
2) człowiek – możliwości i ograniczenia;
3) meteorologia;
4) nawigacja;
5) procedury operacyjne;
6) osiągi i planowanie lotu;
7) wiedza ogólna o statku powietrznym;
8) zasady lotu;
9) bezpieczeństwo lotów;
10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.
EGZAMIN PRAKTYCZNY
a) osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PPGG musi mieć ukończone 15 lat oraz wykazać podczas egzaminu praktycznego, że` jako pilot paralotni z napędem osiągnęła umiejętności określone w pkt. 2 (Nauczanie umiejętności praktycznych);
b) egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na motoparalotni, na której
Wydanie I 4
uczeń-pilot odbywał szkolenie.
Po spełnieniu powyższych warunków kandydat może ubiegać się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PPGG. Posiadacz świadectwa kwalifikacji PGP z wpisem PPGG uprawniony jest do wykonywania lotów na motoparalotniach bez nadzoru instruktorskiego.
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kandydat do uzyskania świadectwa PGP z uprawnieniem PPGG, otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez podmiot szkolący.
DZIAŁ – 3 SZKOLENIE TEORETYCZNE
Lp.
Przedmiot / zagadnienie
Czas
1.
Prawo lotnicze
1. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do świadectw kwalifikacji PGP
2. Przepisy wykonywania lotów na motoparalotniach
3. Ubezpieczenia osób eksploatujących motoparalotnie
4. Podział przestrzeni powietrznej i służby w niej zapewniane
30’
2.
Człowiek – możliwości i ograniczenia
1. Wpływ chorób, alkoholu i substancji psychoaktywnych na pilota
2. Najczęstsze urazy – profilaktyka
3. Wpływ zmian wysokości i temperatury na organizm pilota
30’
3.
Meteorologia
1. Układy baryczne
2. Fronty atmosferyczne i związane z nimi zagrożenia
3. Klasyfikacja chmur
4. Zjawiska atmosferyczne – niebezpieczeństwa
1h
Wydanie I 5
4.
Nawigacja
1. Mapy lotnicze (skale map, oznaczenia i ich odczyt, informacje)
2. Wysokości lotu – rodzaje
3. Prędkości w locie – rodzaje
4. GPSy – zasada działania i ich wykorzystanie
5 Wiatr nawigacyjny i meteorologiczny (opis, definicja, sposoby przeliczania)
1h
5.
Procedury operacyjne
1. Rodzaje kontroli i co wchodzi w zakres kontroli przedstartowej motoparalotni
2. Z jakich elementów składa się krąg nadlotniskowy
3. Pierwszeństwo drogi
4. Fazy startu i możliwe występujące nieprawidłowości
5. Zasady wykonywania lotów na lotniskach
1h
6.
Osiągi i planowanie lotu
1. Omówienie wpływu wiatru na lot z wykorzystanie krzywej biegunowej prędkości
2. Metody sterowania motoparalotnią i związane z nimi nieprawidłowości lotu
3. Osiągi motoparalotni w locie z pracującym silnikiem i bez, oraz wpływ wiatru na nie
4. Planowanie lotu – określanie zasięgu w locie silnikowym
1h
7.
Wiedza ogólna o statku powietrznym
1. Ogólna budowa paralotni
2. Materiały używane do budowy paralotni
3. Zasady eksploatacji i regulacji paralotni
4. Konserwacja i przechowywanie
5. Czynności obsługowe i serwisowe
6. Budowa wózka motoparalotniowego
7. Budowa i zasada działania silnika
8. Materiały pędne i smary
2h
Wydanie I 6
9. Konserwacja i obsługa
8.
Zasady lotu
1. Mechanizm powstawania siły nośnej i prawo Bernouli’ego
2. Czynniki wpływające na powstawanie siły nośnej
3. Opory aerodynamiczne
4. Biegunowa prędkości i jej elementy
5. Przeciągnięcia
6. Zasady sterowania i wykonywania zakrętów
7. Siły działające na motoparalotnię w różnych stanach lotu
2h
9.
Bezpieczeństwo lotów
1. Rozpoznawanie przeciągnięcia
2. Standardowe wyprowadzenie z przeciągnięcia
3. Wyprowadzanie z korkociągu (negatywki)
4. Prawidłowa reakcja na podwinięcie boczne
5. W jakich przypadkach używamy SIP
6. Zasady użycia spadochronu innego przeznaczenia
1h
10.
Transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia
1. Montaż i demontaż napędu
2. Regulacja silnika i jej wpływ na osiągi i żywotność
3. Przyrządy kontrolno-pomiarowe silnika
4. Proste czynności obsługowe
5. Konserwacja i przechowywanie
6. Transport motoparalotni oraz materiałów pędnych i smarów
7. Procedury związane z obsługą spadochronów innego przeznaczenia
1h
Wydanie I 7
DZIAŁ– 4 SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szczegółowy program szkolenia praktycznego
Szkolenie naziemne praktyczne na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG
Szkolenie naziemne praktyczne na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG obejmuje:
a) omówienie sposobu organizacji lotów, zasad poruszania się po lądowisku, kołowania i zasad poruszania się w powietrzu;
b) nauka zabezpieczenia motoparalotni przed niekontrolowanym ruchem;
c) nauka zajmowania miejsca w wózku i dopasowanie się pilota pod względem ergonomicznym;
d) nauka instrukcji użytkowania w locie motoparalotni przeznaczonej do szkolenia;
e) nauka wykonywania przeglądu motoparalotni przed lotem i tankowania;
f) nauka uruchamiania i zatrzymywania silnika oraz zasady bezpieczeństwa;
g) nauka zasad kołowania;
h) ocena warunków meteorologicznych;
i) zbieranie informacji o ograniczeniach ruchu lotniczego w rejonie wykonywanych lotów;
j) nauka zasad obserwacji ruchu w przestrzeni powietrznej i na ziemi;
k) nauka prowadzenia korespondencji radiowej, jeżeli motoparalotnia wyposażona jest w radio.
Szkolenie w locie na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG
Szkolenie w locie na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG podzielone jest na dwa etapy;
1) ETAP I – szkolenie wstępne zapoznawcze, obejmujące co najmniej 9 lotów
2) ETAP II – szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji, obejmujące co najmniej 36 lotów.
UWAGA! Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota.
Każdy samodzielny lot ucznia jest nadzorowany przez instruktora.
Wydanie I 8
ETAP I podzielony jest na trzy ćwiczenia:
Ćwiczenie 1 – Lot zapoznawczy na motoparalotni dwumiejscowej.
Lot poprzedzają następujące czynności:
– kontrola przedlotowa sprzętu,
– montaż przed lotem,
– kontrola jednostki napędowej oraz instalacji.
Ćwiczenie 2 – 3 loty.
Ćwiczenie rozpoczyna się:
– nauką kołowania i operacjami na ziemi, łącznie z rozbiegiem
– nauką startu, sterowania, wykonywania zakrętów z małym i dużym
przechyleniem, kręgów, ósemek, nauką budowania kręgu nad lotniskowego,
nauką podejścia do lądowania i lądowania.
Ćwiczenie 3 – 5-7 lotów.
– nauka budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania.
Ostatnie lądowanie uczeń pilot wykonuje samodzielnie.
I zakręt
III zakręt II zakręt
IV zakręt
kwadrat
pas startowy
dolny ogranicznik
pas lądow ań
w ys. nie mniej niż 50 m
w ys, w ysokość w zależności
od rodzaju motolotni
200 – 300 m
w ysokość nakazana
poprawka na wiatr
45o 45o
Pozycja „z wiatrem”
Pozycja „na prostej”
zniżanie z ujętym gazem
lot ślizgow y bez gazu
wys. ok. 100 m
poprawka na wiatr
(odchylenie kursu od płaszczyzny ruchu)
. .

Po wykonaniu 9-11 lotów na motoparalotni dwumiejscowej, kandydat jest
przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.
O dopuszczeniu do lotu samodzielnego decyduje instruktor.
Wydanie I 9
ETAP II podzielony jest na cztery ćwiczenia:
Ćwiczenie 1 – Lot samodzielny.
Ćwiczenie 2 – Trening startu, lotu po kręgu i lądowania oraz kontrola paliwa w locie,
20 lotów.
Ćwiczenie 3 – Procedury awaryjne.
– 10 lotów z instruktorem na procedury awaryjne.
Pilot-uczeń musi opanować procedury unikania kolizji oraz procedury awaryjne występujące na skutek awarii sprzętu:
– przymusowe lądowanie podczas wstępnej fazy wznoszenia,
– przymusowe lądowanie podczas lotu,
– przeciągnięcia i wychodzenie z nich,
– odejście na drugi krąg na sygnał z ziemi.
Uwaga! Uczeń-pilot może przejść do następnego ćwiczenia po zaliczeniu ćwiczenia 3.
Ćwiczenie 4 – Loty nawigacyjne w tym 2-3 loty z instruktorem po wyznaczonej trasie oraz nie mniej niż 3 samodzielne przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km. Do ćwiczenia można dopuścić ucznia-pilota, który kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu uczeń-pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe.
W sumie uczeń-pilot w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 5 godz. nalotu.
Dopuszczalne skróty podczas szkolenia w locie
Dopuszcza się zmniejszenie ilości lotów nawigacyjnych w ćwiczeniu 4 dla pilotów posiadających uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem PPG.
Zakończenie szkolenia na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG
Szkolenie na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, którego ważność wynosi 12 miesięcy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na uprawnienie do pilotowania motoparalotni PPGG ETAPU II stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji pilota motoparalotni PPGG.
Wydanie I 10
DZIAŁ 5 – ZAŁĄCZNIKI
KARTA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I NAZIEMNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PPGG
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni z uprawnieniem PPGG
Imię i nazwisko ucznia-pilota :…………………………………………………………………
W okresie: ……………………………………………………………………………………………..
Lp.
Zagadnienie (przedmiot)
Czas
Ocena
Data/
Podpis wykłado-wcy
Uwagi
Szkolenie teoretyczne
1.
Prawo lotnicze
30′
2.
Człowiek – możliwości i ograniczenia
30’
3.
Meteorologia
1 h
4.
Nawigacja
1 h
5.
Procedury operacyjne
1 h
6.
Osiągi i planowanie lotu
1 h
7.
Wiedza ogólna o statku powietrznym
2 h
8.
Zasady lotu
2 h
9.
Bezpieczeństwo lotów
1 h
10.
Transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia
1 h
Wydanie I 11
KARTA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PGP
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni z uprawnieniem PPGG
Imię i nazwisko ucznia-pilota…………………………………………………………….
W okresie: ………………………………………………………………………………………..
Lp.
Zagadnienie (przedmiot)
Czas
Data
Instruktor/podpis
1.
Szkolenie praktyczne naziemne
do zaliczenia
2.
Szkolenie w locie ETAPU I
Ćwiczenie 1. Lot zapoznawczy
Mini. 1 lot
Ćwiczenie 2. Zakres ćwiczenia, tak jak w programie szkolenia praktycznego
Mini.
3 loty
Ćwiczenie 3. Zakres ćwiczenia, tak jak w programie szkolenia praktycznego
Mini.
5 loty
3.
Szkolenie w locie ETAPU II
Ćwiczenie 1. Loty samodzielne
do zaliczenia
Ćwiczenie 2. Trening startu, loty po kręgu i lądowania oraz kontrola zużycia paliwa w locie
Mini.
20 lotów
Ćwiczenie 3. Zakres ćwiczenia tak jak w programie szkolenia praktycznego
do zaliczenia
Ćwiczenie 4. Zakres ćwiczenia tak jak w programie szkolenia praktycznego
do zaliczenia