Przejdź do treści

Program szkolenia paralotniowego

Program szkolenia paralotniowego

PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI (PP)  WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP)

DZIAŁ 1 – SPIS TREŚCI 1
DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE 2
DZIAŁ 3 – SZKOLENIE TEORETYCZNE 4
DZIAŁ 4 – SZKOLENIE PRAKTYCZNE 6
DZIAŁ 5 – ZAŁACZNIKI 10
1. Karta szkolenia teoretycznego 10
2. Karta szkolenia praktycznego 11

DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE
W szkoleniu teoretycznym uczeń-pilot ma wykazać się znajomością n/w
przedmiotów a szkolenie może być realizowane metodą stacjonarną i/lub
elektroniczną (e-learningową).
Szkolenie teoretyczne może być prowadzone w nieprzekraczalnym czasie
8 godzin w ciągu jednego dnia. Szkolenie to może być podzielone na dwa
etapy, w trakcie których uczeń-pilot powinien przyswoić wiedzę teoretyczną,
niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności, objętych odpowiednio I
i II Etapem szkolenia praktycznego.
1) Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:
– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób
nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych);
– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
– ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne, wymagane
przed pierwszym lotem.
2) Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:
co najmniej 3 godziny lotu, w tym nie mniej niż 30 lotów na paralotni
podzielonych na II Etapy szkolenia:
I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie 20 lotów
do wysokości 150 metrów nad terenem;
II Etap szkolenia – trening umiejętności pilotażowych – obejmuje wykonanie
10 lotów o deniwelacji większej niż 200 metrów;
– naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
– naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów umożliwiających
szybsze opadanie oraz lądowanie na ograniczonym obszarze o wymiarach
60×60 metrów;
– naukę startu metodą klasyczną i odwróconą (alpejką).
_D_z_ie_n_n_i_k_ U__rz_ę_d_o_w__y_ U__rz_ę_d_u_ _L_o_tn_i_c_tw__a_ C_y_w__il_n_e_g_o_____________–_ 3_8_ _–__________________________________________________P_o_z_._ 7
EGZAMIN TEORETYCZNY
Uczeń-pilot ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP z wpisem podstawowym PP musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada wiedzę
teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów:
1) prawo lotnicze;
2) człowiek – możliwości i ograniczenia;
3) meteorologia;
4) nawigacja;
5) procedury operacyjne;
6) osiągi i planowanie lotu;
7) wiedza ogólna o statku powietrznym;
8) zasady lotu;
9) bezpieczeństwo lotów;
10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia.
EGZAMIN PRAKTYCZNY
a) osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym
PP musi mieć ukończone 15 lat oraz wykazać podczas egzaminu
praktycznego, że` jako pilot paralotni osiągnęła umiejętności określone w
Zasadach ogólnych pkt 2 (Nauczanie umiejętności praktycznych);
b) egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na paralotni klasy szkolnej,
lub szkolno-treningowej
Po spełnieniu powyższych warunków kandydat może ubiegać się o świadectwo
kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PP. Posiadacz świadectwa kwalifikacji PGP
z wpisem PP uprawniony jest do wykonywania lotów na paralotniach bez nadzoru
instruktorskiego.
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu
wewnętrznego, kandydat do uzyskania świadectwa PGP z uprawnieniem PP,
otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez podmiot szkolący.

DZIAŁ 3 – SZKOLENIE TEORETYCZNE
Lp. Przedmiot/zagadnienie Czas
1. Prawo lotnicze
1. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do świadectw
kwalifikacji PGP
2. Przepisy wykonywania lotów na paralotniach
3. Ubezpieczenia osób eksploatujących paralotnie
4. Podział przestrzeni powietrznej i służby w niej zapewniane
30’
2. Człowiek – możliwości i ograniczenia
1. Wpływ chorób, alkoholu i substancji psychoaktywnych na
pilota
2. Najczęstsze urazy – profilaktyka
3. Wpływ zmian wysokości i temperatury na organizm pilota
30’
3. Meteorologia
1. Układy baryczne
2. Fronty atmosferyczne i związane z nimi zagrożenia
3. Klasyfikacja chmur
4. Zjawiska atmosferyczne
1 h
4. Nawigacja
1. Mapy lotnicze (skale map, oznaczenia i ich odczyt,
informacje)
2. Wysokości lotu – rodzaje
3. Prędkości w locie – rodzaje
4. GPSy – zasada działania i ich wykorzystanie
5.Wiatr nawigacyjny i meteorologiczny (opis, definicja,
sposoby przeliczania)
30’
5. Procedury operacyjne
1. Rodzaje kontroli i co wchodzi w zakres kontroli
przedstartowej pilota
2. Z jakich elementów składa się podejście do lądowania
3. Pierwszeństwo drogi
4. Fazy startu i możliwe występujące nieprawidłowości
5. Procedury związane z obsługą spadochronów innego
1 hprzeznaczenia
6. Zasady wykonywania lotów na lotniskach z
wykorzystaniem urządzeń holujących
6. Osiągi i planowanie lotu
1. Omówienie wpływu wiatru na lot z wykorzystaniem
krzywej biegunowej prędkości
2. Techniki krążenia i związane z nimi nieprawidłowości
lotu
3. Osiągi paralotni i wpływ wiatru na nie
4. Planowanie lotu
30’
7. Wiedza ogólna o statku powietrznym
1. Ogólna budowa paralotni
2. Materiały używane do budowy paralotni
3. Zasady eksploatacji i regulacji paralotni
4. Konserwacja i przechowywanie
5. Czynności obsługowe i serwisowe
6. Uprząż – prawidłowa eksploatacja i regulacja
1 h
8. Zasady lotu
1. Mechanizm powstawania siły nośnej i prawo
Bernouli’ego
2. Czynniki wpływające na powstawanie siły nośnej
3. Opory aerodynamiczne
4. Biegunowa prędkości i jej elementy
5. Przeciągnięcia
6. Zasady sterowania i wykonywania zakrętów
7. Siły działające na paralotnie w różnych stanach lotu
2 hBezpieczeństwo lotów
1. Rozpoznawanie przeciągnięcia
2. Standardowe wyprowadzenie z korkociągu
3. Wyprowadzanie z korkociągu (negatywki)
4. Prawidłowa reakcja na podwinięcie boczne
5. W jakich przypadkach używamy SIP
6. Zasady użycia spadochronu innego przeznaczenia
1 h
10. Transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i
wyposażenia
30’
DZIAŁ 4 – SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szczegółowy program szkolenia praktycznego
ETAP I – loty wstępne zapoznawcze
Celem szkolenia w tym etapie jest nauka startów i lądowania oraz
umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem.
Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować
wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz
obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Uczeńpilot
uczy się i doskonali podstawowe manewry takie jak: start, zmiana
prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr,
precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że
kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym
planowaniem i dokładnością.
Warunki prowadzenie szkolenia ETAPU I:
1) Wiatr do 5 m/s,
2) Teren płaski lub wzgórze o deniwelacji nie większej niż 150 m,
3) Start samodzielny lub – w przypadku szkolenia w terenie płaskim – z
wykorzystaniem urządzeń holujących,
4) Wysokość lotu do 150 m nad terenem,
5) Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów,
_D_z_ie_n_n_i_k_ U__rz_ę_d_o_w__y_ U__rz_ę_d_u_ _L_o_tn_i_c_tw__a_ C_y_w__il_n_e_g_o_____________–_ 4_2_ _–__________________________________________________P_o_z_._ 7
6) Wzniesienie do szkolenia Etap I musi zapewnić bezpieczny start,
swobodny lot oraz zapewniać widoczność lądowiska z miejsca startu,
7) Loty winny się odbywać w stabilnych warunkach atmosferycznych,
8) Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze 7 m/s,
9) Szkolenie musi odbywać się na paralotniach o klasie bezpieczeństwa
odpowiedniej do szkolenia początkowego,
10) Szkolenie może odbywać się na sprzęcie podmiotu szkolącego lub
własnym pilota-ucznia,
11) Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę
paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.
Każdy samodzielny lot ucznia jest nadzorowany przez instruktora
Szkolenie do Etapu I obejmuje:
a) szkolenie praktycznego naziemne;
b) szkolenie w locie.
Szkolenie praktycznego naziemne ETAPU I obejmuje:
1. Czynności przed lotem: rozłożenie skrzydła, kontrola skrzydła linek i taśm
nośnych, kontrola uprzęży i karabinków, systemu ratowniczego, dopasowanie
uprzęży, przypięcie się do skrzydła i demontaż.
2. Zajęcie pozycji do startu i pięciopunktowa kontrola przed startem: 1) pilot – w
tym: taśmy udowe, piersiowa, krzyżaki, karabinki, kask; 2) taśmy nośne i linki
– w tym: ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych oraz przebieg linek
nośnych, podpięcie linki przyspieszacza; 3) skrzydło – w tym: symetria i

właściwe jego ułożenie względem wiatru, i pozycja pilota względem skrzydła;
4) kontrola wolnej przestrzeni); 5) kierunek wiatru
3. Ćwiczenia startu. Paralotnia w pozycji do startu, prawidłowe wyniesienie
skrzydła, kontrola skrzydła, puszczenie taśm przednich, ewentualne korekty.
Zdecydowany prawidłowy rozbieg, aż do oderwania.
4. Bieg z paralotnią: kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu, w terenie
płaskim i /lub/ na zboczu.
Szkolenie w locie ETAPU I obejmuje:
_D_z_ie_n_n_i_k_ U__rz_ę_d_o_w__y_ U__rz_ę_d_u_ _L_o_tn_i_c_tw__a_ C_y_w__il_n_e_g_o_____________–_ 4_3_ _–__________________________________________________P_o_z_._ 7
1) Start: pozycja do startu, łagodne przyspieszenie i oderwanie z zachowaniem
właściwej prędkości i kierunku lotu.
2) Start z wykorzystaniem urządzenia holującego: czynności jak poprzednio, oraz
przed startem kontrola sposobu podpięcia do liny holowniczej, kontrola
łączności i podanie właściwych komend. W locie – kontrola skrzydła, kierunku,
prędkości, wyczepienie we właściwym momencie, reagowanie na polecenia.
3) Sterowanie prędkością: prędkość największego zasięgu, bez tendencji do lotu
z małą prędkością i przeciągnięcia.
4) Sterowanie kierunkowe: utrzymywanie kierunku, łagodne poprawki kursu.
5) Zakręty: skoordynowane wprowadzenie i wyprowadzenie.
6) Lądowanie: w kierunku pod wiatr.
Szkolenie ETAPU I zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, którego ważność wynosi 12 miesięcy.
ETAP II – trening umiejętności pilotażowych
Celem szkolenia Etapu II jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Uczeńpilot
po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co
najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy
związane z zakrętami, krążeniem oraz posiąść umiejętność stabilizacji
skrzydła w locie. Uczeń-pilot po zakończeniu tego etapu powinien umieć
wylądować w obszarze ograniczonym o wymiarach 60 na 60 metrów.
Szkolenie do Etapu II obejmuje:
a) naziemne szkolenie praktyczne;
b) szkolenie w locie.
Szkolenie praktyczne naziemne w ramach Etapu II obejmuje doskonalenie
startu klasycznego oraz naukę startu odwróconego. Nauka startu
odwróconego winna obejmować minimum 3 godziny łącznie i odbywać się, co
najmniej podczas trzech spotkań. W efekcie szkolenia startu odwróconego na
ziemi, uczeń pilot powinien opanować umiejętność stawiania i kontroli
skrzydła, wykonania prawidłowego obrotu bez puszczania linek sterowniczych
(możliwe przełożenie) i stabilizacji skrzydła nad głową, a także kontroli wolnej
przestrzeni, warunków meteo, oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub
na komendę.
_D_z_ie_n_n_i_k_ U__rz_ę_d_o_w__y_ U__rz_ę_d_u_ _L_o_tn_i_c_tw__a_ C_y_w__il_n_e_g_o_____________–_ 4_4_ _–_________________________________________________

Szkolenie w locie w ramach Etapu II obejmuje minimum 10 lotów z
wysokości nie mniejszej niż 200 metrów, w czasie których uczeń-pilot
powinien opanować umiejętność zastosowania przynajmniej jednej metody
przyspieszonego schodzenia („duże uszy”/„besztal”) oraz lądowania na
ograniczonym obszarze o wymiarach 60 na 60
Warunki prowadzenie szkolenia ETAPU II:.
1) Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s;
2) Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.
Szkolenie ETAPU II zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, którego ważność wynosi 12 miesięcy.
Zakończenie szkolenia do uprawnienia do pilotowania paralotni (PP)
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do uprawnienia do pilotowania
paralotni (PP) ETAPU II stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na
świadectwo kwalifikacji pilota paralotni (PGP).

DZIAŁ 5 – ZAŁĄCZNIKI
KARTA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I NAZIEMNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PP
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
z uprawnieniem PP
Dla ucznia-pilota: ………………………………………………………………….
W okresie: …………………………………………………………………………….
Lp. Zagadnienie (przedmiot) Czas Ocena
Data
Podpis
Uwagi
Szkolenie teoretyczne
1. Prawo lotnicze 30′
2. Człowiek – możliwości i ograniczenia 30’
3. Meteorologia 1 h
4. Nawigacja 30′
5. Procedury operacyjne 1 h
6. Osiągi i planowanie lotu 30′
7. Wiedza ogólna o statku powietrznym 1 h
8. Zasady lotu 2 h
9. Bezpieczeństwo lotów 1 h
10.
Transport, konserwacja i obsługa statku
powietrznego i wyposażenia
30’KARTA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PP
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
z uprawnieniem PP
Dla ucznia-pilota: …………………………………………………………….
W okresie: ……………………………………………………………………..
Lp. Zagadnienie (przedmiot) Czas
Data
instruktor/podpis
1. Szkolenie praktyczne naziemne do zaliczenia
2. Szkolenie w locie ETAPU I do zaliczenia
3. Szkolenie w locie ETAPU II do zaliczenia