Przejdź do treści

Program szkolenia PPG

PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO  PILOTOWANIA PARALOTNI Z  NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI  PILOTA  PARALOTNI (PGP)

SPIS TREŚCI
Strona
DZIAŁ 1 – SPIS TREŚCI 1
DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE 2
DZIAŁ 3 – SZKOLENIE TEORETYCZNE 4
DZIAŁ 4 – SZKOLENIE PRAKTYCZNE 8
DZIAŁ 5 – ZAŁACZNIKI 10
1. Karta szkolenia teoretycznego 10
2. Karta szkolenia praktycznego

 

DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE
W szkoleniu teoretycznym uczeń-pilot ma wykazać się znajomością n/w
przedmiotów a szkolenie może być realizowane metodą stacjonarną i/lub
elektroniczną (e-learningową).
Szkolenie teoretyczne może być prowadzone w nieprzekraczalnym czasie 8
godzin w ciągu jednego dnia. Szkolenie to może być podzielone na dwa etapy,
w trakcie których uczeń-pilot powinien przyswoić wiedzę teoretyczną,
niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności, objętych odpowiednio I i
II Etapem szkolenia praktycznego.
Dopuszczalne skróty podczas szkolenia w locie.
Dopuszcza się przystąpienie do szkolenia z zakresu ETAPU II, uczniompilotom,
którzy ukończyli pomyślnie ETAP I – loty wstępne zapoznawcze –
szkolenia praktycznego do uprawnienia podstawowego PP, bądź
posiadaczom świadectwa kwalifikacji pilota paralotni PGP z uprawnieniem PP
lub motoparalotni PPGG.
Dopuszcza się zmniejszenie ilości lotów nawigacyjnych w ćwiczeniu 3 dla
pilotów posiadających uprawnienia do pilotowania motoparalotni PPGG.
1) Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:
– wiek – według uznania instruktora szkolącego (w przypadku osób nie
posiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych);
– posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
– ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne, wymagane
przed pierwszym lotem.
2) Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:
– wykonanie co najmniej 32 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na
paralotni z napędem PPG podzielonych na 2 etapy szkolenia:
I Etap szkolenia – loty wstępne zapoznawcze – obejmuje wykonanie
minimum 7 lotów na paralotni dwumiejscowej w łącznym czasie 3 godzin

II Etap szkolenia – szkolenie zaawansowane – obejmuje wykonanie minimum
25 lotów, w tym 3 przeloty na odległość 15 km, w łącznym czasie 7 godzin
oraz:
– naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania po locie;
– naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów umożliwiających
szybsze opadanie oraz lądowanie z napędem pracującym i wyłączonym na
ograniczonym obszarze o wymiarach 60 x 60 m;
– naukę startu metodą klasyczną i odwróconą (alpejką);
– zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego;
– naukę obsługi napędu PPG;
– zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów z napędem
PPG.
EGZAMIN TEORETYCZNY
Uczeń-pilot ubiegający się o świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP z wpisem
podstawowym PPG musi wykazać się podczas egzaminów, że posiada wiedzę
teoretyczną w zakresie następujących przedmiotów:
1) prawo lotnicze;
2) człowiek – możliwości i ograniczenia;
3) meteorologia;
4) nawigacja;
5) procedury operacyjne;
6) osiągi i planowanie lotu;
7) wiedza ogólna o paralotni;
8) zasady lotu;
9) bezpieczeństwo lotów;
10) transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i wyposażenia;
11) łączność (nieobowiązkowa).
EGZAMIN PRAKTYCZNY
a) osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym
PPG musi mieć ukończone 15 lat oraz wykazać podczas egzaminu
praktycznego, że` jako pilot paralotni z napędem osiągnęła umiejętności
_D_z_ie_n_n_i_k_ U__rz_ę_d_o_w__y_ U__rz_ę_d_u_ _L_o_tn_i_c_tw__a_ C_y_w__il_n_e_g_o_____________–_ 5_2_ _–__________________________________________________P_o_z_._ 7
określone w pkt 2 (Nauczanie umiejętności praktycznych);
b) egzamin praktyczny powinien być przeprowadzony na paralotni klasy szkolnej,
lub szkolno-treningowej z napędem PPG
Po spełnieniu powyższych warunków kandydatmoże ubiegać się o świadectwo
kwalifikacji PGP z wpisem podstawowym PPG. Posiadacz świadectwa kwalifikacji
PGP z wpisem PPG uprawniony jest do wykonywania lotów na paralotniach z
napędem bez nadzoru instruktorskiego.
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu
wewnętrznego, kandydat do uzyskania świadectwa PGP z uprawnieniem PPG,
otrzymuje stosowne zaświadczenie wystawione przez podmiot szkolący.
Przygotowanie naziemne:
– zapoznanie z budową sprzętu i dopasowanie właściwej pozycji do lotu;
– zapoznanie z procedurami przeglądów przedlotowych;
– zapoznanie z podstawową obsługą techniczną sprzętu;
– zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z eksploatacją paralotni i
silnika;
Wszystkie czynności związane z przygotowaniem paralotni do lotu wykonuje uczeń
pod nadzorem instruktora.
Loty samodzielne – Każdy samodzielny lot ucznia jest nadzorowany przez
instruktora.
DZIAŁ 3 – SKOLENIE TEORETYCZNE

Lp. Przedmiot / zagadnienie Czas
1. Prawo lotnicze
1. Przepisy odnoszące się do świadectw kwalifikacji PGP
2. Przepisy wykonywania lotów na paralotniach
3. Ubezpieczenia osób eksploatujących paralotnie
4. Podział przestrzeni powietrznej i służby w niej zapewniane
30’
2. Człowiek – możliwości i ograniczenia
1. Wpływ chorób, alkoholu i substancji psychoaktywnych na
pilota
2. Najczęstsze urazy – profilaktyka
30Wpływ zmian wysokości i temperatury na organizm pilota
3. Meteorologia
1. Układy baryczne
2. Fronty atmosferyczne i związane z nimi zagrożenia
3. Klasyfikacja chmur
4. Zjawiska atmosferyczne – niebezpieczeństwa
1h
4. Nawigacja
1. Mapy lotnicze (skale map, oznaczenia i ich odczyt,
informacje)
2. Wysokości lotu – rodzaje
3. Prędkości w locie – rodzaje
4. GPSy – zasada działania i ich wykorzystanie
5 Wiatr nawigacyjny i meteorologiczny (opis, definicja,
sposoby przeliczania)
1h
5. Procedury operacyjne
1. Rodzaje kontroli i co wchodzi w zakres kontroli
przedstartowej pilota
2. Z jakich elementów składa się podejście do lądowania
3. Pierwszeństwo drogi
4. Fazy startu i możliwe występujące nieprawidłowości
5. Procedury związane z obsługą spadochronów innego
przeznaczenia
6. Zasady wykonywania lotów na lotniskach
1h
6. Osiągi i planowanie lotu
1. Omówienie wpływu wiatru na lot z wykorzystaniem krzywej
biegunowej prędkości
2. Metody sterowania paralotnią z napędem i związane z nimi
nieprawidłowości lotu
3. Osiągi paralotni w locie z napędem i bez, oraz wpływ
wiatru na nie
4. Planowanie lotu – określanie zasięgu w locie silnikowym

Wiedza ogólna o paralotni
1. Ogólna budowa paralotni
2. Materiały używane do budowy paralotni
3. Zasady eksploatacji i regulacji paralotni
4. Konserwacja i przechowywanie
5. Czynności obsługowe i serwisowe
6. Uprząż – prawidłowa eksploatacja i regulacja
7. Budowa napędu paralotniowego
8. Materiały pędne i smary
9. Konserwacja i obsługa
2h
8. Zasady lotu
1. Mechanizm powstawania siły nośnej i prawo
Bernouli’ego
2. Czynniki wpływające na powstawanie siły nośnej
3. Opory aerodynamiczne
4. Biegunowa prędkości i jej elementy
5. Przeciągnięcia
6. Zasady sterowania i wykonywania zakrętów
7. Siły działające na paralotnie w różnych stanach lotu
2h
9. Bezpieczeństwo lotów
1. Rozpoznawanie przeciągnięcia
2. Standardowe wyprowadzenie z korkociągu
3. Wyprowadzanie z korkociągu (negatywki)
4. Prawidłowa reakcja na podwinięcie boczne
5. W jakich przypadkach używamy SIP
6. Zasady użycia spadochronu innego przeznaczenia
1h
10. Transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i
wyposażenia
1. Montaż i demontaż napędu
2. Regulacja silnika i jej wpływ na osiągi i żywotność
3. Przyrządy kontrolno-pomiarowe silnika
4. Proste czynności obsługowe
5. Konserwacja i przechowywanie

Transport napędu oraz materiałów pędnych i smarów
11. Łączność
1. Zasady prowadzenia korespondencji rtf
2. Znajomość alfabetu lotniczego
3. Wywoływanie w niebezpieczeństwie – zasady
4. Procedura sprawdzenia łączności
5. Kolejność czynności podczas nadawania
6. Systemy pracy sieci rtf w lotnictwie
7. Przepisy prawne związane z używaniem częstotliwości
lotniczych SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szczegółowy program szkolenia praktycznego
Szkolenie naziemne praktyczne na uprawnienie do pilotowania paralotni z
napędem PPG
Szkolenie naziemne praktyczne do uprawnienia do pilotowania paralotni z
napędem PPG ma na celu:
1) naukę startu z napędem:
wybór miejsca startu,
przygotowanie – rozłożenie paralotni i kontrola linek;
2) naukę obsługi napędu:
kontrola napędu,
sprawdzenie połączeń kosza,
sprawdzenie elementów łączących silnik z koszem,
sprawdzenie uprzęży i jej połączenia z koszem,
sprawdzenie zespołu śmigło-silnikowego,
sprawdzenie ilości paliwa potrzebnej do wykonania zadania.
Szkolenie w locie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG
Szkolenie w locie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG
podzielone jest na dwa etapy:
1) ETAP I – szkolenie wstępne zapoznawcze;
2) ETAP II – szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji.
UWAGA! Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych
predyspozycji pilota.
ETAP I podzielony jest na 3 ćwiczenia:
– Ćwiczenie 1 – Lot zapoznawczy na paralotni dwumiejscowej z napędem.
Czas 30 min.
– Ćwiczenie 2 – 3-5 lotów w czasie około 1 godz.. Nauka sterowania,
budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowanie.
– Ćwiczenie 3 – 3 loty po około 30 min. Ćwiczenie lądowania awaryjnego,
latanie w turbulentnych warunkach. Ostatnie lądowanie pilot-uczeń wykonuje samodzielnie.
Po wykonaniu 7-10 lotów na paralotni dwuosobowej, po około 3 godz. nalotu
kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.
ETAP II podzielony jest na trzy ćwiczenia:
– Ćwiczenie 1 – 2 loty samodzielne zapoznawcze. Łączny czas lotów 30 min.
– Ćwiczenie 2 – Trening startu, lotu po kręgu i lądowania oraz kontrola zużycia
paliwa w locie, 20 – 30 lotów w łącznym czasie ok. 3 godz.
– Ćwiczenie 3 – Loty nawigacyjne, w tym co najmniej 3 przeloty po wyznaczonej
trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu, o co najmniej 15
km.
Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia, który kontroluje stan paliwa w
locie. Podczas lotu uczeń-pilot zwraca szczególną uwagę na innych
użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe. Pierwsze 2-
3 loty powinny być wykonane w zespole z innymi pilotami lub instruktorem,
ewentualnie na paralotni dwuosobowej.
W sumie uczeń-pilot w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz.
nalotu.
Zakończenie szkolenia na uprawnienie do pilotowania paralotni z
napędem PPG
Szkolenie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG
zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ETAPU II PPG
stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji
pilota paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PPG, lub w przypadku
pilota ze świadectwem kwalifikacji PGP wpisania uprawnienia do świadectwa.

ZAŁĄCZNIKI
KARTA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I NAZIEMNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PPG
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
z uprawnieniem PPG
Dla ucznia-pilota: ………………………………………………………………….
W okresie: ……………………………………………………………………………..
Lp. Zagadnienie (przedmiot) Czas Ocena
Data
Podpis
Uwagi
Szkolenie teoretyczne
1. Prawo lotnicze 30′
2. Człowiek – możliwości i ograniczenia 30’
3. Meteorologia 1 h
4. Nawigacja 1 h
5. Procedury operacyjne 1 h
6. Osiągi i planowanie lotu 1 h
7. Wiedza ogólna o statku powietrznym 2 h
8. Zasady lotu 2 h
9. Bezpieczeństwo lotów 1 h
10.
Transport, konserwacja i obsługa statku powietrznego i
wyposażenia
1 hKARTA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
W zakresie: Szkolenia pilota paralotni PPG
wg: Programu Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
z uprawnieniem PPG
Dla ucznia-pilota: …………………………………………………………….
W okresie: ……………………………………………………………………….
Lp. Zagadnienie (przedmiot) Czas
Data
instruktor/podpis
1. Szkolenie praktyczne naziemne
do
zaliczenia
2.
Szkolenie w locie ETAPU I
Ćwiczenie 1. Lot zapoznawczy Min. 1 lot
Ćwiczenie 2. Nauka sterowania, budowa kręgu, krążenia,
podchodzenie do lądowania i lądowanie
Min.
3 loty
Ćwiczenie 3. Ćw. lądowania awaryjnego, latanie w
turbulentnych warunkach
Min.
3 loty
3.
Szkolenie w locie ETAPU II
Ćwiczenie 1. Loty samodzielne zapoznawcze
Min.
2 loty
Ćwiczenie 2. Trening startu, loty po kręgu i lądowania
oraz kontrola zużycia paliwa w locie
Min.
20 lotów
Ćwiczenie 3. Loty nawigacyjne w tym co najmniej 3
przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania
oddalone od miejsca startu, o co najmniej 15 km.
do

 

Program szkolenia  paralotniowego ppg